LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN | ISJ | MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Consiliere şi orientare

small logo

2017 - 2018

Programe şcolare -  Aria curriculară „Consiliere şi orientare” - liceu (download)

Materiale necesare profesorilor diriginţi:
(download modele orientative)

„Caietul dirigintelui”
Proiect didactic
Proces-verbal anual (elevi)
Proces-verbal pentru şedinţele cu părinţii
Fişa de caracterizare a clasei
Fişa de asistenţă la ore
Protocol de colaborare (activităţi educative)

Comisia metodică a diriginţilor (2016-2017)

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR din cadrul Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate au fost:

 • Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 • Elaborarea planificărilor pentru disciplina Consiliere şi orientare, conform programelor în vigoare
 • Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor şi propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe
 • Organizarea de şedinţe lunare de comisie metodică, pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei şcolare, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte
 • Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 • Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 • Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi extraşcolare de socializare, interrelaţionare şi culturalizare
 • Organizarea de activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii claselor, educarea şi dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic etc. (vizitarea obiectivelor culturale din judeţ, excursii tematice şi de relaxare, organizarea de minispectacole cu recitaluri de poezie, vizionări de filme sau scenete şi altele)
 • Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în liceu (Ziua educatorului, Săptămâna educaţiei globale, Ziua Naţională a României, Sărbătoarea Crăciunului, Unirea Principatelor, manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu, săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai bun!, Manifestări cu ocazia Sărbătorilor Pascale, 1 iunie etc.)

Comisia metodică a diriginţilor a funcţionat în anul şcolar 2015-2016 în următoarea componenţă:

NR CRT

CLASA

PROFESOR DIRIGINTE

OBS.

1

a V-a A

PROF. MIHAELA COPOT

 

2

a V-a B

PROF. ANDREEA SAVIN

 

3

a VI-a A

PROF. BOGDAN CHIRILA

 

4

a VI-a B

PROF. CRISTIAN SOROCEANU

 

5

a VII-a A

PROF. CONSTANTIN PANCU

 

6

a VII-a B

PROF. CARMEN DULGHERU

 

7

a VIII-a A

PROF. MARLENA NEAGU

 

8

a VIII-a B

PROF. SABINA SAVIN

 

9

a IX-a A

PROF. CARMEN ASMARANDEI

 

10

a IX-a B

PROF. DANIELA TIMOFTE

 

11

a IX-a C

PROF. GABRIEL RADULESCU

 

12

a X-a A

PROF. VALENTIN GAVRIL

 

13

a X-a B

PROF. RAZVAN CABA

 

14

a X-a C

PROF. RAMONA MITREA

 

15

a XI-a A

PROF. ELENA HUMA

 

16

a XI-a B

PROF. ADRIANA CABA

 

17

a XI-a C

PROF. CIPRIAN IOSUB

 

18

a XII-a A

PROF. ANA C. VIRLAN

RESP. C.M.D.

19

a XII-a B

PROF. ELENA CIOCARLAN

 

20

a XII-a C

PROF. TUDOR CIOCARLAN

 

 

 

 

 

În cadrul proiectului anual de activitate al Comisiei metodice a diriginţior, s-au regăsit următoarele măsuri, forme şi mijloace de realizare a activităţilor propuse:

1. Cultivarea spiritului colectiv, de echipă în activitate a simţului responsabilităţii prin:

a. organizarea colectivului, fixarea responsabilităţilor la nivel de clasă şi evaluarea îndeplinirii acestora

b. dezbaterea ROFUIP şi a R.O.I.

c. analizarea şi evaluarea modului în care elevii folosesc şi păstrează bunurile din clasă şi şcoală, a manualelor şcolare şi a cărţilor de la biblioteca şcolară

d. organizarea unor activităţi recondiţionare a materialului didactic, a mobilierului, a echipamentelor şi materialelor sportive

2. Urmărirea participării elevilor la lecţiile teoretice şi practice, la activităţi extraşcolare

3. Lecţii de dirigenţie pe baza tematicii semestriale-urmărind însuşirea conceptelor de proprietate privată, obştească (publică), cultură şi civilizaţie

4. Cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de popor, patrie şi de preţuire faţă de istoria naţională, prin:

a. valorificarea noţiunilor şi cunoştinţelor dobândite de elevi la orele de istorie, limba şi literatura română, geografie

b. vizite la muzee, biblioteci, arhive, expoziţii de artă, etnografie, excursii

c. alcătuirea de albume, proiecte, portofolii, organizarea de şezători literare

5. Să-şi însuşească tehnici de muncă intelectuală, să se obişnuiască şi să respecte un regim zilnic ordonat

6. Conştientizarea de către elevi a faptului că munca lor este mijlocul principal de modelare, de formare a propriei personalităţi

7. Să deprindă folosirea corectă a notiţelor, manualelor şi a altor surse de informare

8. Analiza lucrărilor scrise, a caietelor de teme dar şi a celor de clasă

9. Prelucrarea, dezbaterea ROFUIP şi a R.O.I., fixarea drepturilor şi îndatoririlor

10. Controlul asupra ţinutei, în scopul consolidării deprinderilor de responsabilitate, curăţenie, ordine şi disciplină

11. Formarea şi consolidarea deprinderilor de comportament civilizat

12. Conştientizarea de către elevi a necesităţii aplicării normelor de convieţuire şi de respectare a valorilor materiale şi spirituale comune

13. Cunoaşterea drepturilor şi libertăţilor individuale, a valorilor democratice, a comportamentului tolerant, a acceptării dialogului şi diferenţelor

Lunar, cu participarea reprezentanţilor echipei manageriale a LPS, a consilierului educativ şi a comisiei metodice a diriginţilor, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

Nr. crt.

Activitatea

 1.  

Prezentarea şi discutarea planului managerial al comisiei şi a programului activităţilor comisiei
Stabilirea tematicii orelor de dirigenţie

 1.  

La lecţiile de dirigenţie - Acordarea primului ajutor
Referat - Sistemul de recompense şi pedepse în cadrul managementului clasei
Informări privind dezbaterea cu elevii a noului ROFUIP şi a R.O.I.

 1.  

La lecţiile de dirigenţie - Comunicarea asertivă. Comportamentul asertiv, pasiv, agresiv
Referat – Influenţa emisiunilor TV asupra comportamentului violent al elevilor
Informări privind integrarea elevilor clasei a V – a la cerinţele învăţământului gimnazial

 1.  

La lecţiile de dirigenţie – Datinile la români
Referat – Influenţa PC în procesul de învăţare: pozitivă sau negativă?
Informări privind întocmirea şi completarea caietului dirigintelui

 1.  

La lecţiile de dirigenţie – Ce înseamnă să fii tolerant?
Referat – agresivitatea şi formele ei de manifestare
Informări privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii

 1.  

La lecţiile de dirigenţie – Calităţi şi valori personale
Referat – Violenţa şcolară. Prevenire şi combatere
Informări privind completarea fişelor psihopedagogice

 1.  

La lecţiile de dirigenţie – Puterea anturajului
Referat – Strategii pentru menţinerea disciplinei la clasă
Informări privind stadiul pregătirii elevilor cl. a VIII – a şi a XII – a în vederea susţinerii examenelor naţionale

 1.  

La lecţiile de dirigenţie – Ascultă ceea ce spun!
Referat – Gândirea ca proces fundamental în asimilarea conştientă a materialului de învăţat

 1.  

Referat – Conduita agresivă
Discuţii – Ziua de 1 Iunie – [activităţi la clasă]
Informări privind desfăşurarea activităţilor din Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” – Scoala Altfel

10.

Informare privind raportul anual de activitate al Comisiei Diriginţilor şi al ariei curriculare „Consiliere şi orientare”
Activităti specifice încheierii ciclurilor de învăţământ – la clasele a VIII-a şi a XII-a
Referat – Implicarea părinţilor şi a profesorilor diriginţi în procesul de pregătire şi susţinere a examenelor naţionale (admitere şi bacalaureat).

Observaţii asupra modului de desfăşurare a unor activităţi:

 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii
- diriginţii au găsit pentru clasele lor cea mai potrivită variantă orară de desfăşurare a orelor de dirigenţie de calitate
Puncte slabe:
-sunt situaţii în care unii diriginţi nu respectă programa de consiliere şi orientare, utilizând ora fie pentru a aprofunda materia pe care o predau fie pentru activităti conexe.

Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale (pentru orele de consiliere, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale disciplinei Consiliere şi orientare şi de alte documente
- toţi diriginţii au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;
- aproape toţi diriginţii au depăşit limita minimă de o activitate extraşcolară / lună
- majoritatea diriginţilor păstrează o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor consiliaţi
Puncte slabe:
Unele ore de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform planificării

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor, pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie
- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate/ şedinţe, cauza absenteismului fiind lipsa interesului, îndatoririle casnice, munca în străinătate...;                                  

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice:
Puncte forte:
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative
Puncte slabe:
- lipsa aplicării unor itemi şi teme stabilite/ propuse

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – aviziere, seturi de fotografii reprezentative pentru clasă)
Puncte forte:
- unii diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a desenelor, compunerilor, diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
Puncte slabe:
- insuficienta personalizare a sălilor de clasă;

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- toţi diriginţii au prelucrat  ROFUIP şi Regulamentului de Ordine Interioară al liceului la clasă;
- toţi diriginţii au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă
- toţi diriginţii s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor
- toţi diriginţii s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare şi în promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă
Puncte slabe:
-există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental dar pot constitui sursă de conflict
-nu există un parteneriat interinstituţional stabil care să permită consilierea psihopedagogică a tuturor elevilor cu probleme;

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare la clasă
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar;
- s-a implementat o procedură de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate ale elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar, comportament agresiv etc.)
- a existat o bună colaborare cu organele abilitate, în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară
- în majoritatea cazurilor, s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate ale elevilor
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii optime

Activităţi de consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de activităţi de consiliere şi orientare, în cadrul orelor de dirigenţie, privind programa şi calendarul examenului de bacalaureat şi a examenului de admitere sau privind traseul socioprofesional al absolvenţilor liceului nostru.

ANALIZA SWOT


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 1. Rata abandonului şcolar este 0.
 2. Numărul absenţelor nemotivate este în scădere.
 3. Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor, fapt determinat şi de buna organizare a programului şcolar, dar şi de existenţa şcolii într-o zonă retrasă.
 4. Existenţa unor colective omogene de elevi, care fac parte şi din aceleaşi echipe sportive, permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi cadru didactic în realizarea obiectivelor, o observare directă a elevilor de către profesori şi dirigintele clasei.
 5. Existenţa personalului didactic calificat în proporţie de 100% din care peste 70% cu gradul didactic I, permite realizarea unui învăţământ de calitate.
 6. Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ.
 7. Toţi diriginţii au participat la cursurile de formare continuă  “Consiliere şi orientare “.
 8. Bună colaborare cu instituţiile de protecţie socială a copilului, cu Poliţia, ISU, medicul şcolar, biserica, psihologul şcolar...
 1. Lipsa unor spaţii dedicate şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi extraşcolare.
 2. Există unele disfuncţii ale principiului continuităţii din cauza schimbărilor survenite în încadrare de la an la an.
 3. Introducerea orelor de Consiliere şi orientare la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă puţine alternative diriginţilor pentru îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi specificul claselor ori pentru alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere.
 4. În cadrul comisiei metodice a diriginţilor se manifestă încă reticenţă în susţinerea unor referate sau aplicaţii demonstrative.
 5. Unele cadre didactice nu sunt implicate în viaţa claselor în afara orelor predate la disciplina respectivă.
 6. Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa comunităţii locale.
 7. Unele familii nu se implică suficient în activitatea de educare a copiilor.
 8. Nivelul scăzut de cultură şi instruire al unor părinţi şi starea materială precară a unor familii duce la slaba colaborare.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 1. Poate fi aplicată tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor, în cadrul echipelor sportive dar şi a orelor de consiliere şi orientare.
 2. Se înregistrează varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D., ISJ Neamţ şi de universităţile din Iaşi, Bacău, Suceava.
 3. Se constată disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, medicul şcolar, psihologul şcolar, DJPC).
 4. Multe şcoli sunt disponibile pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în parteneriat, în interes reciproc.
 5. Există în oferta CCD multe cursuri de formare pe teme educative.
 6. Sunt postate pe internet (didactic.ro)  numeroase documente privind consilierea şi orientarea elevilor, materiale care pot veni în sprijinul tuturor profesorilor diriginţi.
 1. Poate scădea populaţia şcolară şi unii elevi pot migra către alte licee (după clasa a VIII-a) pentru o ofertă educaţională ridicată;
 2. Nu există repere solide în viaţa unor elevi şi poate interveni în anumite cazuri deruta morală determinată de societate, mass media, anturaj etc.
 3. Se poate diminua calitatea procesului instructiv-educativ prin supraîncărcarea programelor şcolare şi prin numărul mare al disciplinelor din trunchiul comun (curriculum-ul obligatoriu);
 4. Criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare a adulţilor în viaţa şcolii.
 5. Lipsa de interes a reprezentanţilor unor instituţii locale poate duce la pierderea pe parcurs a anumitor relaţii de cooperare.

Responsabil comisie metodică,
PROF. DRD.
ANA C. VIRLAN

Prima pagină | Ad Astra | Monografie | Contact | ©2008-2018 LPS Piatra Neamţ | ® Ave Design - Prof. Ana Vîrlan .... *13.01.2008