LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Consiliere şi orientare

small logo

2018 - 2019

Programe şcolare -  Aria curriculară „Consiliere şi orientare” - liceu (download)

Materiale necesare profesorilor diriginţi:
(download modele orientative)

„Caietul dirigintelui”
Proiect didactic
Proces-verbal anual (elevi)
Proces-verbal pentru şedinţele cu părinţii
Fişa de caracterizare a clasei
Fişa de asistenţă la ore
Protocol de colaborare (activităţi educative)

RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL SCOLAR 2018-2019

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. În anul școlar 2018-2019 la Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamt, activitatea Comisiei metodice a diriginţilor s-a desfășurat sub coordonarea profesoarei Caba Adriana. Comisia si-a propus drept priorităţi o mai mare atenţie acordata creşterii standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în colectivele lor,creşterii interesului pentru învăţătură,colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens,Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, sa recepteze educaţia ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe, ca un mijloc de formare a personalităţii lor ,de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu,  pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultură și tradiţii .

Principalele activităţi derulate:

 • Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 • Studierea, dezbaterea si afişarea la loc vizibil a programei şcolare pentru Consiliere şi Orientare. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern(din anii precedenti), Normele de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.
 • Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre şcoala, elev si părinte (clasa a IX-a)
 • Organizarea de şedinţe cu părinţii (noiembrie 2018 si ianuarie 2019), centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 • Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate a dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte
 •  Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor ,, Rechizite școlare ,Bani de liceu.”
 • Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 • Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea prevenirii abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 • Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic.
 • Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în școli: Activităţi derulate cu ocazia Zilei Naţionale,  Zilelor şcolii,

Proiecte şcolare:

 • Proiect ”SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ LUMEA EXPERIMENTELOR”
 • Proiectul ”SĂPTĂMÂNA OMAGIALĂ MIHAI EMINESCU”
 • Proiect național de voluntariat ”BIBLIOTECARII, PROFESORII ȘI ELEVII AU UN HOBBY”- proiect în parteneriat cu CCD Neamț
 • Proiect L.P.S  ȘCOALĂ FĂRĂ BULLYING
 • Proiectul SPORT și NUTRIȚIE s-a desfășurat în perioada 13-17.11.2017
 • PROIECT –”MAGIA TOAMNEI”
 • PROIECT –”CENTENARUL MARII  UNIRI” în parteneriat cu Liceul de Arte “Victor Brauner
 • Proiectul ”5 OCTOMBRIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI”
 • Proiectul ”MAGIA CRĂCIUNULUI”
 • Proiectul ”FLOAREA DIN GIVECI- GRADINA DE PE PERVAZUL CLASEI” în parteneriat cu Școala Gimnazială  Ștefan cel Mare Neamț
 • Memorialul ,,Ovidiu Ţoc”
 • Centenarul Marii Uniri
 • Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători”   
 • Impodobirea claselor în haine de sărbătoare
 • Program cultural artistic cu obiceiuri, datini, urături, colinde.
 • Aniversarea  Unirii Basarabiei cu Romania 27 martie
 • Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun!
 • Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale
 • Proiect ROSE

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
În data de 26.09.2018 a avut loc  activitatea ”Ziua limbilor europene” activitate organizată de  prof. Vornicu Mădălina și prof. Tătaru Iulian
În data de 05.10.2018  s- a organizat ”Ziua Internaţională a Educației” în care s-au realizat activități extracurriculare la care au participat toate cadrele didactice;
În data de 15.10.2018a fost organizată  ”Ziua internaţională a mersului pe jos”                        de către toți profesorii antrenori;
În data de 25.10.2018 au fost organizate  dezbateri cu prilejul   ”Zilei armate române” de către toțiprofesorii diriginți;
În săptămâna 12-16.11.2018  au fost desfășurate  activități în săptămâna ”ȘCOALA ALTFEL-Să știimai multe, să fii mai bun” conform programului        la care au participat toți elevii și cadrele didactice;

La data de 20.11.2018 s-a desfășurat activitatea privind ” Ziua națională fără tutun-campanie împotriva fumatului” la care au participat diriginţii;    
Ziua Naţională a României s-a desfășurat la data  de 29.12.2018 în sala de festivităţi        cu profesorii de istorie , muzică și desen sub coordonarea doamnei director adjunct Blaga Maria, prof. Grigoraș Bogdan, prof. Guzu Cătălina.
,,Arată că îți pasă!”- acțiune caritabilă de sărbătoarea Sf. Nicolae
În data de 10.12.2018 s-a desfășurat activitatea ”Ziua Mondială a drepturilor Omului” organizată de  profesorul de civică, diriginţii și  consilierul educativ
În cadrul proiectului ”Magia Crăciunului” s-a desfășurat SERBAREA DE CRĂCIUN la care au participat elevii liceului. Programul artistic a fost realizat de elevi sub îndrumarea prof. Guzu Cătălina,  trupa de teatru a liceului îndrumată de prof. Vornicu Mădălina. La activitate au fost oferite cadouri tuturor copiilor participanți și au fost premiați cei mai buni elevi la învățătură la Bradul Premianților de la clasele V-XII. Activitatea a fost coordonată de dir. prof. ȚOC OVIDIU, dir. adj BLAGA MARIA și consilier educativ NEAGU MARLENA –CAMELIA.
În ziua de 15.01.2018 s-au desfășurat activități menite să-l omagieze pe  ”EMINESCU- poetul nepereche” la care au participat: dir. adj. Blaga Maria , prof. de română , prof. de muzică , consilierul  educativ și d-na bibliotecară Gașpar Emilia.
În ziua de 24.01.2018 s-a desfășurat  activitatea ”Ziua Principatelor Române” organizată de  Profesorii de istorie, muzică .
În ziua de 27.01.2018 s-a desășurat activitatea de ”Ziua Internaţională a victimelor Holocaustului” organizată de profesorii de istorie
La data de 30.01.2018 s-a organizat  ”Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală” sub îndrumarea diriginţilor.

Activitatea desfăşurată

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal I.P.T si teoretic, de către toţi diriginţii;
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi orientare
- diriginţii au beneficiat de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul școlii;

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează
Puncte slabe:
O  parte că din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
- diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii
Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie                  

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice:
Puncte forte:
- au fost elaborate programe de activitati diverse, au fost postate la panul şcolii spre a fi consultate de toţi diriginţii.
Puncte slabe:

 • preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
 • numar mic de referate, materiale sustinute in cadrul activitatilor cu caracter metodic
 • lipsa cursurilor de perfectionare pentru diriginti, organizate la nivelul scolii, ISJ,CCD

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", activitati derulate in scopul interelationarii, dezvoltarii culturii grupale)
Puncte forte:
- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
Puncte slabe:

 • insuficientă personalizare a claselor,

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă
- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor
Puncte slabe
-   diriginţii nu au prelucrat  Regulamentul de Organizare si Funcţionare al liceului la clasă la începutul anului din lipsa  actualizării acestuia.
- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică
- a existat o bună colaborare cu Poliţia Locală în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasaa VIII-a și  a XII-a)privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al absolvenţilor.
- consilierea elevilor cu rezultate slabe in vederea continuarii studiilor in invatamantul profesional
- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat si certificare a competenţelor profesionale
- derularea de simulări la disciplinele de examen de bacalaureat

Responsabil comisie metodica,
Prof. Adriana Caba

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design.... *13.01.2008