LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Raportul anual de activitate

small logo

Anul şcolar 2018-2019 - Compartimentul Secretariat

 • ZONE DE COMPETENȚĂ:
 • REGISTRATURĂ – RELAȚII CU PUBLICUL
 • PERSONAL – RESURSE UMANE
 • ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ
 • ACTE STUDII – DOCUMENTE ȘCOLARE
 • ELEVI
 • CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE
 • Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv general
 • Rezolvarea corespondenței școlii.
 • Completarea zilnică a condicii de evidență a personalului didactic auxiliar și nedidactic.
 • Completarea și eliberarea de certificate de Competențe, Competențe Profesionale și diplome  de Bacalaureat și Absolvent liceu, pentru candidații participanți la sesiunea august-septembrie.
 • Întocmirea și finalizarea cataloagelor de corigențe precum și primirea documentației privind desfășurarea corigentelor și a examenelor de diferență (bilete de examen, lucrări scrise).
 • Deschiderea evidențelor școlare noi, registrelor matricole, operarea mișcărilor elevilor
 • Întocmirea situației statistice sfârșit de an școlar, început de an școlar,
 • Completarea și eliberarea foilor matricole urmare a solicitarilor pe bază de cerere.
 • Eliberarea actelor de studii pentru toate nivelele de învățământ .
 • Completarea și eliberarea de adeverințe pentru elevi, de câte ori este nevoie.
 • Primirea, verificarea cu ceilalti membri a comisiilor  a dosarelor de burse sociale și Bani de liceu, rechizite și Euro 200.
 • Întocmirea lunara a pontajelor pentru  nedidactic.
 • Actualizarea registrului electronic privind evidența salariaților  REVISAL .
 • Întocmirea tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic/ an școlar, (situația normelor, situația pe discipline, fișa încadrării, pe cele trei bugete, etc.)
 • Întocmirea de decizii pentru personalul școlii,  urmare a schimbarilor intervenite, decizii de încadrare pe baza repartiției ISJ ,
 • Completarea contractelor individuale de muncă a celor nou veniți în unitate precum și finalizarea contractelor celor plecați din unitate,
 • Întocmirea  dosarelor  de personal pentru profesorii nou veniți în unitate,
 • Întocmirea și depunerea în termen la ISJ Neamț a statului de funcții, a statoct, precum și întocmirea de situații privind normarea personalului did., did.aux. si nedidactic,
 • Întocmirea lunara a statelor de plată, a statelor de personal și alimentarea cardurilor BRD,
 • Completarea și eliberarea de adeverințe cu diferite sporuri pentru persoanele pensionabile sau pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva unității noastre ,
 • Completarea și eliberarea de adeverințe de sănătate pentru angajații școlii de câte ori este nevoie (medic de familie, spitalizare, Casa de Sănătate),
 • Întocmirea    dosarelor  de orice fel ( plan de școlarizare, plan de normare, etc),
 • Întocmirea, conform cu calendarul mișcării personalului didactic,  a situațiilor cerute,
 • Completarea și eliberarea de adeverințe cu venitul net,  salariaților care solicită credit bancar,
 • Actualizarea avizierului școlii cu toate documentele care au specific informativ,
 • Evidențe BANI LICEU pentru perioada 2015-2019,
 • Introducerea  datelor în SIIIR,
 • Actualizarea bazei de date pentru elevii și personalul angajat,
 • Actualizarea bazei de date elevi transferați,
 • Introducerea planului de școlarizare în SIIIR,
 • Centralizarea opțiunilor pentru bacalaureat, sesiunea 2019,
 • Centralizarea opțiunilor pentru admiterea in liceu,
 • Bază date elevi cu părinți plecați în străinătate,
 • Bază date elevi cu vârste >16 ani împliniți la data de 01.02.2019,
 • Întocmirea proiectului de normare pentru anul școlar 2019-2020,
 • Întocmirea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020,
 • Situații statistice  pentru număr absențe nemotivate/elev,
 • COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ
 • cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ;
 • cu elevii şcolii;
 • cu alte compartimente:  contabilitate, asistent medical, administrativ, bibliotecă,
 • I.S.J.Neamț, Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie, Protecţia Copilului,  Poliţie, Jandarmerie, toate instituţiile de învăţământ, etc.
 • ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT

Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea polivalentă, complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da prioritate rezolvării situațiilor urgente.
Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în vedere
că aici se formează prima impresie a vizitatorului.
Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a solicitărilor, amabilitatea, ținuta morală.

ȘEF COMPARTIMENT:
Secretar șef,
Tereza Pancu

Anul şcolar 2018-2019 - Compartimentul Contabilitate

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU  AN ŞCOLAR 2018/2019
Subsemnata Rusu Viorica, salariată a Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ, in funcţia de contabil şef, am desfăşurat in perioada septembrie  2018 si până in prezent diverse activităţi, incercănd pe cât posibil să mă achit de sarcinile care mi-au revenit conform fişei postului dar si de sarcinile trasate de conducerea unităţii.

Dintre acestea amintesc:


PROIECTAREA  ACTIVITĂŢILOR
Am implementat si corelat activităţile compartimentului cu  planul managerial al  şcolii; m-am implicat  în proiectarea activităţilor  şcolii,împreună cu directorul unităţii  la nivelul compartimentului financiar-contabil si al dotării bazei logistice si materiale a acesteia;  mă preocupă cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare, cunosc legile ce guvernează activitatea din domeniul financiar-contabil, ca urmare, mă implic activ in achizţtionarea de programe softward in domeniul legislativ;
REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
Am angajat si  angajez unitatea şcolara alături de director in toate acţiunile patrimoniale;
- am întocmit planul de venituri si cheltuieli bugetare,extrabugetare(venituri proprii, HCL,HCJ,etc),la termenele şi în condiţiile stabilite de lege;
- am întocmit planul anual al achiziţiilor publice;
- am întocmit acte justificative si documente  contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare; 
- am inregistrat şi prelucrat informatic  periodic  datele  în programele de contabilitate.
-  am monitorizat activitatea mea şi a întregului compartiment;
- am alcătuit şi revizuit proceduri operaţionale pentru principalele activităţi legate de domeniul financiar-contabil;
- am inregistrat toate operaţiunile de la bugetele local şi republican ,incasările si plăţile provenite din donaţii sponsorizări,chirii ,cval cazării elevilor in căminele proprii etc;
- am repartizat pe bază de referat de necesitate , avansuri spre decontare pentru deplasări în competiţii, materiale de întreţinere consumabile  cănd e cazul;
- am organizat  inventarierea valorilor materiale  şi băneşti, am instruit şi controlat personalul unităţii în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere;
- am inregistrat in SICAP atribuiri directe pentru achiziţie de bunuri si servicii pentru unitate, precum si alte tipuri de licitaţii conform sumelor alocate pentru incheierea contractelor de achiziţie publică pentru nevoile LPS etc.
-am  evidentiat, intocmit rapoarte financiare, incheiat dosare licitatie publica, proiect ROSE – finantare rambursabila.
COMUNICARE  ŞI  RELAŢIONARE
Am organizat  circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă;

 • am intocmit dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară;
 • am fundamentat  necesarul de credite având în vedere necesităţile unităţii;
 • am coordonat activitatea de achiziţii conform Leg. 98/2016, Hot. 395/2016,

MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
Am participat  la  cursurile  referitoare la noul program FOREXBUG organizat de către Ministerul Finantelor  Publice la Administratia Financiara Neamt.


CONTRIBUŢIA  LA  DEZVOLTAREA  INSTITUŢIONALĂ  ŞI  LA  PROMOVAREA  IMAGINII  ŞCOLII

       Am întocmit lunar balanţele analitice la obiectele de inventar şi mijloace fixe;
- am întocmit lunar declaraţia 112, privind contribuţiile angajaţilor şi a angajatorului aferente salariilor pentru  buget local,buget republican şi venituri proprii;
- am întocmit si raportat situaţia privind concediile medicale la Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ;
-  am păstrat permanent legătura cu ISJ Neamţ, Trezoreria Piatra Neamţ, Primăria Piatra Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ , unităţile de învăţământ din cadrul judeţului, federaţiile de specialitate,etc.,
-  am întocmit şi raportat lunar, pe cele trei surse de finanţare situaţia privind monitorizarea cheltuielile de personal;
- am verificat  legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de lege;
-  am transmis  în termenul stabilit toate situaţiile către Consiliul local şi ISJ şi am comunicat  cu aceste instituţii cu privire la activitatea compartimentului pe care îl conduc;
-  am stabilit  obligaţiile către bugetul statului şi am asigurat  vărsarea sumelor respective în termenele stabilite, am  efectuat  demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor şi pentru celelalte acţiuni finanţate de la bugetul de stat sau local precum şi pentru venituri proprii, 
-  am urmărit  încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;
- am respectat şi respect în continuare regulamentul intern şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ;
- am respectat procedurilor de securitate a muncii  de PSI  şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ;
- am asigurat continuitatea activităţii compartimentului contabilitate pe toată perioada zilei , cu tot ce implică aceasta, întocmire situaţii cerute atât de conducerea unităţii cât şi ISJ ,CJ,sau  Primăria Piatra Neamţ, eliberare documente, eliberare sume din casieria unităţii , furnizarea de informaţii;
- am răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenţa în unitate.
În toată această perioadă relaţiile compartimentului financiar contabil faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare ,colaborare şi respect reciproc ,iar faţă de personalul auxiliar cât şi nedidactic au fost atât de colaborare căt şi de respect reciproc.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

• Existenţa personalului calificat,
• Existenţa unei baze de date cuprinzătoare privind populaţia şcolară,  normarea, mişcările de personal, documente şi situaţii contabile;
• Profesionalismul echipei din cadrul compartimentului ;
• Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii;
• Existenţa calculatoarelor folosite în activităţi administrative;
• Interesul crescut al salariatilor din cadrul compartimentului contabilitate, pentru propria dezvoltare profesională;
• Imaginea scolii se află în curs de îmbunătăţire;
• Există disponibilitate pentru muncă suplimentară.

PUNCTE SLABE

• Resurse financiare şi informaţionale încă deficitare;
• Lipsa unei săli de arhiva  adecvate;
•Lipsa unui spatiu corespunzator(mai mare), pentru compartimentul contabilitate;
• Lipsa unei dotari corespunzatoare cu echipamente de birotica.

OPORTUNITATI

- Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.N., prin portal şi forum;  
- Colaborarea cu comunitatea locală şi cu diverse organizaţii non-guvernamentale;
- Permisivitatea cadrului legislativ pentru obţinerea de fonduri proprii.
- Posibilitatea organizarii de cursuri de formare prin CCD-Neamt,ISJ Neamt  si alti furnizori de formare profesionala
- Introducerea şi utilizarea sistemului FOREXEBUG;

AMENINTARI

- Sistem legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă schimbare;
- Slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine plătite ;
- Imposibilitatea personalului de a-si plati diverse cursuri de formare continua.

ȘEF COMPARTIMENT:
Contabil șef,

Viorica Rusu

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design.... *13.01.2008