LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN | ISJ | MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Raportul anual de activitate

small logo

Anul şcolar 2016-2017 - Compartimentul Secretariat

 1. ZONE DE COMPETENȚĂ:
 • REGISTRATURĂ – RELAȚII CU PUBLICUL
 • PERSONAL – RESURSE UMANE
 • ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ
 • ACTE STUDII – DOCUMENTE ȘCOLARE
 • ELEVI
 1. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE
 • Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv general
 • Rezolvarea corespondenței școlii.
 • Completarea zilnică a condicii de evidență a personalului didactic.
 • Completarea și eliberarea de certificate de Competențe, Competențe Profesionale și diplome  de Bacalaureat și Absolvent liceu, pentru candidații participanți la sesiunea august-septembrie.
 • Întocmirea și finalizarea cataloagelor de corigențe precum și primirea documentației privind desfășurarea corigentelor și a examenelor de diferență (bilete de examen, lucrări scrise).
 • Deschiderea evidențelor școlare noi, registrelor matricole, operarea mișcărilor elevilor
 • Întocmirea situației statistice sfârșit de an școlar, început de an școlar,
 • Completarea și eliberarea foilor matricole urmare a solicitarilor pe bază de cerere.
 • Eliberarea actelor de studii pentru toate nivelele de învățământ .
 • Completarea și eliberarea de adeverințe pentru elevi, de câte ori este nevoie.
 • Primirea, verificarea cu ceilali membri a comisiilor  a dosarelor de burse sociale și Bani de liceu, rechizite și Euro 200.
 • Întocmirea lunara a pontajelor pentru cadre didactice, pers. didactic auxiliar și nedidactic.
 • Actualizarea registrului electronic privind evidența salariaților și transmiterea datelor la ITM de câte ori este nevoie .
 • Întocmirea tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic/ an școlar, (situația normelor, situația pe discipline, fișa încadrării, pe cele trei bugete, etc.)
 • Întocmirea de decizii pentru personalul școlii,  urmare a schimbarilor intervenite, decizii de încadrare pe baza repartiției ISJ ,
 • Completarea contractelor individuale de muncă a celor nou veniți în unitate precum și finalizarea contractelor celor plecați din unitate,
 • Întocmirea  dosarelor  de personal pentru profesorii nou veniți în unitate,
 • Întocmirea și depunerea în termen la ISJ Neamț a statului de funcții, a statoct, precum și întocmirea de situații privind normarea personalului did., did.aux. si nedidactic,
 • Întocmirea lunara a statelor de plată, a statelor de personal și alimentarea cardurilor BRD,
 • Completarea și eliberarea de adeverințe cu diferite sporuri pentru persoanele pensionabile sau pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva unității noastre.
 • Completarea și eliberarea de adeverințe de sănătate pentru angajații școlii de câte ori este nevoie (medic de familie, spitalizare, Casa de Sănătate)
 • Întocmirea dosarelor  de orice fel (plan de școlarizare, plan de normare, etc),
 • Întocmirea, conform cu calendarul mișcării personalului didactic,  a situațiilor cerute,
 • Completarea și eliberarea de adeverințe cu venitul net,  salariaților care solicită credit bancar,
 • Actualizarea avizierului școlii cu toate documentele care au specific informativ,
 • Evidențe BANI LICEU pentru perioada 2012-2015,
 • Introducerea  datelor în SIIIR,
 • Introducerea datelor în MINVIS,
 • Actualizarea bazei de date pentru elevii și personalul angajat,
 • Actualizarea bazei de date elevi transferați,
 • Introducerea planului de școlarizare în SIIIR,
 • Centralizarea opțiunilor pentru bacalaureat, sesiunea 2017,
 • Centralizarea opțiunilor pentru admiterea in liceu,
 • Bază date elevi cu părinți plecați în străinătate,
 • Bază date elevi cu vârste >16 ani împliniți la data de 01.02.2017,
 • Întocmirea proiectului de normare pentru anul școlar 2017-2018,
 • Întocmirea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018,
 • Situații statistice  pentru număr absențe nemotivate/elev,
 1. COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ
 • cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ;
 • cu elevii şcolii;
 • cu alte compartimente:  contabilitate, asistent medical, administrativ, bibliotecă,
 • I.S.J.Neamț, Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie, Protecţia Copilului,  Poliţie, Jandarmerie, toate instituţiile de învăţământ, etc.
 1. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT

Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea polivalentă, complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da prioritate rezolvării situațiilor urgente.
Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în vedere
că aici se formează prima impresie a vizitatorului.
Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a solicitărilor, amabilitatea, ținuta morală.

Secretar şef,
Tereza Pancu

 

Anul şcolar 2016-2017 - Compartimentul financiar-contabil

Subsemnata Rusu Viorica, salariată a Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ, în funcţia de contabil şef, am desfăşurat în perioada septembrie  2016 – iunie 2017 diverse activităţi, încercând pe cât posibil să mă achit de sarcinile care mi-au revenit conform fişei postului dar şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii. Dintre acestea amintesc:

Proiectarea  activităţilor

Am implementat şi corelat activităţile compartimentului cu  planul managerial al şcolii; m-am implicat  în proiectarea activităţilor  şcolii, împreună cu directorul unităţii,  la nivelul compartimentului financiar-contabil şi al dotării bazei logistice şi materiale al acestuia;  mă preocupă cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare, cunosc legile ce guvernează activitatea din domeniul financiar-contabil şi, ca urmare, mă implic activ in achiziţionarea de programe software în domeniul legislativ;

Realizarea activităţilor

Am angajat şi  angajez unitatea şcolara alături de director în toate acţiunile patrimoniale;
- am întocmit planul de venituri şi cheltuieli bugetare, extrabugetare (venituri proprii, HCL, HCJ, etc), la termenele şi în condiţiile stabilite de lege;
- am întocmit planul anual al achiziţiilor publice;
- am întocmit acte justificative şi documente  contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare; 
- am inregistrat şi prelucrat informatic,  periodic,  datele  în programele de contabilitate.
-  am monitorizat activitatea mea şi a întregului compartiment;
- am alcătuit şi revizuit proceduri operaţionale pentru principalele activităţi legate de domeniul financiar-contabil;
- am înregistrat toate operaţiunile de la bugetele local şi republican, încasările şi plăţile provenite din donaţii sponsorizări, chirii, cazării elevilor în căminele proprii etc;
- am repartizat, pe bază de referat de necesitate, avansuri spre decontare pentru deplasări în competiţii, materiale de întreţinere şi consumabile,  când a fost cazul;
- am organizat  inventarierea valorilor materiale  şi băneşti, am instruit şi controlat personalul unităţii în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere;
- am înregistrat în SEAP atribuiri directe pentru achiziţie de bunuri şi servicii pentru unitate, precum şi alte tipuri de licitaţii, conform sumelor alocate pentru incheierea contractelor de achiziţie publică şi pentru nevoile LPS etc.

Comunicare  şi  relaţionare

Am organizat  circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă;

 1. am întocmit dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară;
 2. am fundamentat  necesarul de credite având în vedere necesităţile unităţii;
 3. am coordonat activitatea de achiziţii conform Leg. 98/2016, Hot. 395/2016;

Managementul carierei şi al dezvoltării personale

Am participat  la  cursurile  de formare referitoare la noul program FOREXBUG, organizat de către Ministerul Finanţelor  Publice la Administraţia Financiară Neamţ.

Contribuţia  la  dezvoltarea  instituţională
şi  la  promovarea  imaginii  şcolii

 -am întocmit lunar balanţele analitice la obiectele de inventar şi mijloace fixe;
- am întocmit lunar declaraţia 112, privind contribuţiile angajaţilor şi ale angajatorului aferente salariilor pentru  buget local, buget republican şi venituri proprii;
- am întocmit şi raportat situaţia privind concediile medicale la Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ;
-  am păstrat permanent legătura cu ISJ Neamţ, Trezoreria Piatra Neamţ, Primăria Piatra Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ , unităţile de învăţământ din cadrul judeţului, federaţiile de specialitate, etc.
-  am întocmit şi raportat lunar, pe cele trei surse de finanţare situaţia privind monitorizarea cheltuielile de personal;
- am verificat  legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de lege;
-  am transmis  în termenul stabilit toate situaţiile către Consiliul local şi ISJ şi am comunicat  cu aceste instituţii cu privire la activitatea compartimentului pe care îl conduc;
-  am stabilit  obligaţiile către bugetul statului şi am asigurat  vărsarea sumelor respective în termenele stabilite, am  efectuat  demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor şi pentru celelalte acţiuni finanţate de la bugetul de stat sau local precum şi pentru venituri proprii, 
-  am urmărit  încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;
- am respectat şi respect în continuare regulamentul intern şi al procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ;
- am respectat procedurile de securitate a muncii  de PSI  şi ISU, pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ;
- am asigurat continuitatea activităţii compartimentului contabilitate pe toată perioada zilei, cu tot ce implică aceasta: întocmire situaţii cerute atât de conducerea unităţii cât şi ISJ, CJ, sau  Primăria Piatra Neamţ, eliberare documente, eliberare sume din casieria unităţii, furnizarea de informaţii celor interesaţi;
- am răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenţa în unitate.
În toată această perioadă, relaţiile compartimentului financiar contabil cu echipa managerială a unităţii au fost de subordonare, colaborare şi respect reciproc, iar faţă de personalul auxiliar cât şi nedidactic au fost atât de colaborare cât şi de respect reciproc.

ANALIZA SWOT

 

Puncte tari
                                                   

Puncte slabe

• Existenţa personalului calificat,
• Existenţa unei baze de date cuprinzătoare privind populaţia şcolară,  normarea, mişcările de personal, documente şi situaţii contabile;
• Profesionalismul echipei din cadrul compartimentului ;
• Gestionarea eficientă a resurselor alocate pentru investiţii;
• Existenţa calculatoarelor folosite în activităţi administrative;
• Interesul crescut al salariatilor din cadrul compartimentului contabilitate, pentru propria dezvoltare profesională;
• Imaginea şcolii se află în curs de îmbunătăţire;
• Există disponibilitate pentru muncă suplimentară.

• Resurse financiare şi informaţionale încă deficitare;
• Lipsa unei săli de arhivă  adecvate;
•Lipsa unui spatiu corespunzator (mai mare), pentru compartimentul contabilitate;
• Lipsa unei dotari corespunzatoare cu echipamente de birotică.

Oportunităţi

        Ameninţări

• Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu M.E.N., prin portal şi forum;  
• Colaborarea cu comunitatea locală şi cu diverse organizaţii non-guvernamentale;
• Permisivitatea cadrului legislativ pentru obţinerea de fonduri proprii.
• Posibilitatea organizarii de cursuri de formare prin CCD-Neamt, ISJ Neamt  şi alţi furnizori de formare profesională
• Introducerea şi utilizarea sistemului FOREXEBUG;

•Sistem legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă schimbare;
•Slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine plătite ;
•Imposibilitatea personalului de a-şi plăti diverse cursuri de formare continuă

Contabil şef,
Ec. Viorica Rusu

 

Anul şcolar 2016-2017 - Biblioteca şcolară

În anul şcolar 2016-2017,  Biblioteca Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu următoarele obiective stabilite în Planul Managerial al Bibliotecii:

 • Formare continuă:
 • participarea la cercurile pedagogice (semestrul I organizat la Şcoala Gimnazială ”I.I.Mironescu – Tazlău iar în semestrul al II-lea desfăşurat la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Ruset Roznovanu” – Roznov) şi la consfătuirea bibliotecarilor şcolari din judeţ.
 • Activităţi biblioteconomice curente:
 • elaborarea documentelor de planificare şi organizare a activităţilor de bibliotecă în concordanţă cu ROI,  structura anului şcolar şi specificul unităţii şcolare;
 • afişarea la loc vizibil a orarului bibliotecii, a drepturilor şi obligaţiilor cititorilor;
 • înregistrarea şi organizarea publicaţiilor;
 • elaborarea situaţiilor statistice ale bibliotecii;
 • înscrierea elevilor şi a cadrelor didactice;
 • asigurarea împrumutului publicaţiilor la domiciliu;
 • verificareafişelor de cititor şi înştiinţarea restanţierilor pentru restituirea publicaţiilor împrumutate;
 • consultarea site-urilor editurilor şi librăriilor;
 • verificarea periodică a fondului de carte; 
 • recondiţionarea cărţilor uzate fizic;
 • distribuirea manualelor şcolare pe clase şi efectuarea comenzilor de manuale pentru clasele V – XII.
 • Activităţi culturale şi metodice realizate:
 • 5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei;
 • 1 Decembrie – Ziua Naţională a României;
 • 17 februarie – Ziua Internaţională a Cititului Împreună;
 • 21 martie – Ziua Mondială a Poeziei;
 • 29 martie – Ziua Mondială a Apei;
 • Bob Dylan – Premiul Nobel pentru Literatură 2016;
 • 22 aprilie – Ziua Pământului;
 • 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului.
 • Proiecte educaţionale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ:
 • ”Să descoperim împreună lumea experimentelor!”
 • ” Pe urmele lui Eminescu”;
 • ” 9 mai – Ziua Europei”.
 • Acord de parteneriat privind activitatea culturală, Primele iubiri. Poezie scrisă de Nicolae Labiş, realizată în colaborare cu C.C.D.Neamţ, Colegiul Naţional ”Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ, Colegiul Naţional ”Gheorghe Asachi” Piatra Neamţ şi ŞcoalaGimnazială ”Gheorghe Pătraşcu” Buruieneşti, comuna Doljeşti Neamţ.

Promovarea imaginii Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamţ prinparticiparea la Târgul „Oferta educaţională 2017-2018” organizat la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ.

ANALIZA SWOT

  • Puncte tari:
 • colecţii reprezentative de documente;
 • existenţa unui soft de bibliotecă;
 • activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale multiple;
 • ambient plăcut.
  • Puncte slabe:
 • resurse materiale insuficiente;
 • lipsa unei săli de lectură;
 • gradul avansat de uzură a manualelor şcolare;
 • interesul scăzut al agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii;
 • normă insuficientă.
  • Oportunităţi:
 • parteneriate educaţionale încheiate cu diferite instituţii la nivel local, judeţean şi naţional.
  • Ameninţări:
 • resurse financiare insuficiente pentru extinderea fondului de carte;
 • scăderea interesului pentru lectură pe suport clasic;
 • diminuarea numărului de elevi.                                                                 

Bibliotecar,
Emilia Gaşpar

 

Anul şcolar 2016-2017 - Organizare de competiţii

În anul şcolar 2016 – 2017, activitatea organizatorului de competiţii s-a desfăşurat în conformitate cu planul anual de activitate sportivă:

 1. organizarea serviciilor de informare şi documentare pentru sportivi şi personalul unităţii;
 2. realizarea bazei de date cu sportivii secţiilor din C.S.S.;
 3. întocmirea unei baze de date privind evidenţa elevilor şi sportivilor legitimaţi în cadrul Liceului cu Program Sportiv  Piatra Neamt;
 4. centralizarea informaţiilor din referatele de competiţii;
 5. repartizarea maşinilor care pleacă în competiţii;
 6. înştiinţarea asistenţei medicale pentru jocurile de pe teren propriu;
 7. adresă către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Neamţ pentru jocurile de fotbal de pe teren propriu;
 8. întocmirea unei baze de date, săptămânal, cu rezultatele competiţiilor;
 9. transmiterea de adrese şi tabele nominale către Federaţia Română de Handbal, Federaţia Română de Volei, Federaţia Română de Fotbal, Federaţia Română de Canotaj, Federaţia Română de Atletism;
 10. transmiterea formularelor de înscriere şi a adeverinţelor de participare la O.N.S.S. şi la Olimpiada Gimnaziilor;
 11. întocmirea tabelului cu elevii sportivi olimpici în vederea premierii acestora de către Primăria Municipiului Piatra Neamţ;
 12. participarea la ”Târgul de Ofertă Educaţională” 2017 – 2018 de la Colegiul Naţional Calistrat Hogaş Piatra Neamţ.

Organizator de competiţii,
Andreea Nica

 

Prima pagină | Ad Astra | Monografie | Contact | ©2008-2018 LPS Piatra Neamţ | ® Ave Design - Prof. Ana Vîrlan .... *13.01.2008