LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN|CCD|ISJ|MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Matematică şi ştiinţe

small logo

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
RAPORT DE ACTIVITATE – AN ŞCOLAR 2018 -2019

COMPONENŢA COMISIEI METODICE

  • prof. Marlena Neagu – chimie + fizică – responsabil comisie
  • prof. Nicoleta Asavei - matematică
  • prof. Oana Vasiloaei - matematică
  • prof. Elena Humă – fizică
  • prof. Vicențiu Rotaru – fizică
  • prof. Mihaela Copoț - biologie
  • prof. Luminița Crețu – T.I.C.
  • prof. Claudia Lisenche – educație tehnologică

Puncte tari:                                                                                  

1.Proiectarea didactică şi  calitatea actului didactic

Colectivul catedrei a fost preocupat de realizarea documentelor de proiectare a activităţii didactice corespunzatoare nivelului şi profilului. S-a observat implicarea membrilor catedrei  pentru găsirea şi aplicarea acelor metode de predare care să asigure formarea de competenţe necesare unor abordări complexe si integratoare a noţiunilor studiate, punându-se accentul pe caracterul lor formativ.

2. Calitatea evaluării elevilor

S-a realizat evaluarea iniţială a elevilor în luna septembrie cu precădere la clasele a V-a, respectiv a IX-a. Pe tot parcurdul semestrului s-a urmărit evaluarea continuă, formativă , notarea ritmică a elevilor şi parcurgerea materiei conform planificărilor. S-au efectuat ore de recapitulere semestrială.Tezele au fost susţinute conform planificării, rezultatele fiind consemnate în catalog cu două săptămâni înainte de terminarea semestrului.

3. Activitatea de perfecţionare prin comisiile metodice

            Activitatea comisiei s-a desfăşurat în bune condiţii, fiind îndeplinite responsabilităţile ce au revenit fiecărui membru în parte. În luna septembrie 2018, s-a întocmit planul de activitate, s-au stabilit sarcinile pentru membrii acesteia, s-au studiat programele şcolare şi s-au întocmit planificări ale materiei respectând reglementarile legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor. S-au realizat planurile de recapitulare si s-au stabilit repere de elaborare a testelor iniţiale. Rezultatele testelor iniţiale aplicate elevilor au fost discutate în cadrul şedinţei de catedră din octombrie, stabilindu-se măsuri pentru înlăturarea lacunelor din pregătirea elevilor.

În săptămâna ,,Şcoala Altfel” din 12-16 noiembrie au fost organizate şi susţinute de către membrii ariei curriculare activităţi specifice, activităţi apreciate de elevi. Proiectul educaţional ,,Să descoperim împreună lumea experimentelor!” având coordonatori din cadrul ariei pe d-nele prof. Elena Humă, Marlena Neagu a stârnit curiozitatea şi entuziasmul elevilor care au propus ca acest proiect să se desfăşoare şi în anii următori. Doamnele prof. Asavei Nicoleta și d-na prof, Vasiloaaei Oana au realizat cu elevii de gimnaziu rebusuri matematice și ghicitori .Deasemenea, activitatea desfăşurată la clasa a X-a B, cu titlul ,,Stil de viață sănătos”, susţinută de d-na prof. Neagu Marlena, s-a bucurat de susţinerea elevilor, aceştia pregătindu-se cu PPT-uri şi materiale interesante.
În luna decembrie a fost susţinută o lecţie demonstrativă la Matematica clasa a VIII-a B de către prof.Vasiloaei Oana, lecţie apreciată de către profesorii participanţi, atrăgând atenţia prin activarea permanentă a elevilor, prin metodele si mijloacele utilizate.
În februarie, la finalul semestrului I, s-au discutat rezultatele obţinute, s-a întocmit un plan de remediere, având în vedere elevii ce au rămas corigenţi dar şi pe cei care nu au reuşit să obţină decât media cinci. S-a întocmit prezentul raport de activitate.

4. Activitatea de perfecţionare

a) prin cercuri pedagogice

  • Membrii comisiei metodice au participat la cercurile pedagogice din acest semestru.

b)cursuri de perfecţionare

  • curs CCD Neamț ”Educație nonformală și tehnici inovatoare de predare – învățare” – prof. Vasiloaei Oana

           
5. Proiecte, simpozioane
           
D-na prof. Elena Humă şi d-na prof. Nicoleta Asavei au fost profesori evaluatori la faza locală a Olimpiadei de fizică respectiv matematică, iar d-na prof. Elena.Humă a fost eveluator la Olimpiada locală de fizică.
Prof. Oana Vasiloaei a participat la Simpozionul național CCD Neamț în decembrie 2018.

5.Exemple de bune practici

În vederea susţinerii examenelor naţionale, s-au desfăşurat ore de pregătire suplimentară la matematică –prof. Ncoleta Asavei, prof. Oana Vasiloaei, ore de pregătire a elevilor cu rezultate slabe, dar şi ore de pregătire în vederea participării la fazele locale ale Olimpiadelor şcolare.
În luna ianuarie elevii noștri au participat la etapă locală a olimpiadei de matematică, la Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER,
Doamna profesor Nicoleta Asavei a organizat și coordonat Concursul Şcolar Național de Competență și Performanță COMPER, iar doamna profesor Vasiloaei Oana a participat cu elevii la concursul ”Adolf Haimovici” – etapa locală.
În procesul instructiv-educativ s-au utilizat calculatoarele şi video-proiectoarele cu care sunt dotate sălile de clasă şi laboratoarele existente. S-au utilizat doar manuale şi auxiliare curriculare autorizate.

Puncte slabe:

o Existenţa unui număr mare de elevi corigenţi la disciplina Matematică, la gimnaziu .
o Învăţarea diferenţiată în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor nu se aplică la fiecare clasă.
o Se lucrează prea mult frontal cu clasele de elevi.
o  Lipsa laboratoarelor de Fizică şi Chimie.
O Sunt doar două săli care dispun de  calculator+videoproiector.

   Ameninţări

-Lipsa motivaţiei elevilor pentru a obţine notă peste 5 la EN clasa a VIII-a;
-Supraîncărcarea programelor şcolare.
-Timp limitat pentru pregătirea de către elevi a lecţiilor acasă.

Oportunităţi

-Buna pregătire a cadrelor didactice, perfecţionarea lor continuă şi implicarea în eficientizarea procesului educativ.

Responsabil Comisie Metodică,

Prof. Marlena Neagu

 

Prima pagină | Ad Astra | Regulamente | Contact | © 2008-2021 LPS Piatra Neamţ | ave design.... *13.01.2008