LICEUL CU PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ

PPN | ISJ | MEN
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Matematică şi ştiinţe

small logo

2016-2017

Componenţa comisiei metodice:

MATEMATICĂ prof. Sabina Savin-responsabil comisie
prof. Cristian Pipirigeanu; prof. Ioan Crăciun
prof. Delia Vlad

FIZICĂ               prof. Elena Huma
CHIMIE              prof. Marlena Neagu + Fizică cl. a VII-a
BIOLOGIE         prof. Mihaela Copoţ+Opţional cl. V-VI Educaţie pentru sănătate
TIC                      prof. Luminiţa Creţu +Opţional cl. V- VI Micul informatician
cl.a XI-a Tehnici de redactare a materialelor publicitare
cl.a XII-a IT-ul in afaceri

Puncte tari:                                                                                  

1. Proiectarea didactică si  calitatea actului didactic - Colectivul catedrei a fost preocupat de realizarea documentelor de proiectare a activităţii didactice corespunzatoare nivelului şi profilului. S-a observat implicarea membrilor catedrei  pentru găsirea şi aplicarea acelor metode de predare care să asigure formarea de competenţe necesare unor abordări complexe şi integratoare a noţiunilor studiate, punându-se accentul pe caracterul lor formativ.

2. Calitatea evaluării elevilor - S-a realizat evaluarea iniţială a elevilor în luna septembrie cu precădere la clasele a V-a, respectiv a IX-a. Pe tot parcursul anului şcolar, s-a urmărit evaluarea continuă, formativă, notarea ritmică a elevilor şi parcurgerea materiei conform planificărilor. S-au efectuat ore de recapitulere semestrială. Tezele au fost susţinute conform planificării, rezultatele fiind consemnate în catalog cu două săptămâni înainte de terminarea fiecărui semestru.

3. Activitatea de perfecţionare prin comisiile metodice - Activitatea comisiei s-a desfăşurat în bune condiţii, fiind îndeplinite responsabilităţile ce au revenit fiecărui membru. În luna septembrie 2016, s-a întocmit planul de activitate, s-au stabilit sarcinile pentru membrii acesteia, s-au studiat programele şcolare şi s-au întocmit planificări ale materiei respectând reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor. S-au realizat planurile de recapitulare şi s-au stabilit repere de elaborare a testelor iniţiale. Rezultatele testelor iniţiale aplicate elevilor au fost discutate în cadrul şedinţei de catedră din octombrie, stabilindu-se măsuri pentru înlăturarea lacunelor din pregătirea elevilor. Tot atunci, d-na profesoară Marlena Neagu a prezentat un PPT cu tema FORMAREA ŞI EVALUAREA COMPETENŢELOR. Competenţe generale. Competenţe specifice. Competenţe de evaluat. Rolul taxonomiilor şi un referat: Evaluarea centrată pe competenţe.

În săptămâna ,,Şcoala altfel” din 21-25 noiembrie au fost organizate şi susţinute de către membrii ariei curriculare activităţi specifice, activităţi apreciate de elevi. Proiectul educaţional ,,Să descoperim împreună lumea experimentelor!” având coordonatori din cadrul ariei pe d-nele prof. Elena Humă, Marlena Neagu şi Sabina Savin a stârnit curiozitatea şi entuziasmul elevilor care au propus ca acest proiect să se desfăşoare şi în anii următori. De asemenea, activitatea desfăşurată la clasa a VIII-a B, cu titlul ,,Curiozităţi matematice”, organizată de d-na prof. Sabina Savin, s-a bucurat de susţinerea elevilor, aceştia pregătindu-se cu PPT-uri şi materiale interesante.
În luna decembrie, a fost susţinută o lecţie demonstrativă la Matematica clasa a VIII-a B, Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere - lecţie de consolidare, de către prof. Sabina Savin, lecţie apreciată de către profesorii participanţi, atrăgând atenţia prin activarea permanentă a elevilor şi prin metodele şi mijloacele didactice utilizate.
În februarie, la finalul semestrului I, s-au discutat rezultatele obţinute, s-a întocmit un plan de remediere, având în vedere elevii ce au rămas corigenţi, dar şi pe cei care nu au reuşit să obţină decât media cinci. S-a întocmit raportul de activitate pe sem.I. Acesta a fost actualizat şi discutat apoi în prima şedinţă de catedră din al doilea semestru, când s-a întocmit şi planul de activităţi.
În urma simulării Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a, Matematică, din 15 martie 2017, am evaluat lucrările elevilor, am discutat rezultatele obţinute cu părinţii elevilor şi s-a întocmit un plan de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor (prof. Sabina Savin, prof. Cristian Pipirigeanu), respectarea planului fiind monitorizată pe parcursul semestrului. Cu acelaşi scop, a fost susţinută şi o lecţie demonstrativă la Matematică clasa a VIII-a A, lecţie de evaluare, de către d-nul prof. Cristian Pipirigeanu.
În luna martie, d-na prof. Copoţ Mihaela a susţinut referatul Strategii didactice din perspectivă inter şi transdisciplinară, având drept finalitate organizarea activităţilor din cadrul proiectului ,,Învingători prin sport”.
Evaluarea Naţională a elevilor din clasa a VI-a la Matematică şi Ştiinţe a necesitat implicarea profesorilor de matematică, fizică şi biologie în activităţi de pregătire a acestei examinări, de evaluare şi completare a fişelor de evaluare, de analiză şi interpretare  a rezultatelor obţinute.

4. Activitatea de perfecţionare

a) prin cercuri pedagogice
Membrii comisiei metodice au participat la cercurile pedagogice din acest an şcolar.
Activităţile Cercului nr. 4 a profesorilor de matematică pe sem. al II-lea au fost organizate de către catedra de matematică a liceului nostru, pe 16 mai 2017 la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi.

b) cursuri de perfecţionare
Curs de metodist - organizat de CCD Neamţ - prof. Sabina Savin
Curs de mentorat - organizat de EDU ZECE PLUS - prof. Elena Humă, prof. Marlena Neagu, prof. Copot Mihaela, prof. Sabina Savin
Participare la formare “Metode de  învăţare”- Junior Achievement Romania - Prof.Elena Humă

5. Proiecte, simpozioane
           
,,Micul informatician ”(ediţia a II-a) a fost un concurs organizat de către d-na prof. Luminiţa Creţu în primul semestru al acestui an şcolar. Au participat elevi din clasele a V-a şi a VI-a care şi-au exersat capacităţile de redactare, editare pe calculator, obţinând premii şi menţiuni. Jurizarea a fost realizată de către elevii clasei a XI-a B care s-au implicat în buna desfăşurare a concursurilor. Elevi din clasele a X-a şi a XI-a au participat la Concursul Interjudeţean de Creaţie Artistică de  la Câmpia Turzii unde au obţinut locurile I şi II. Sub îndrumarea d-nei prof. Creţu, elevi din clasele IX-XII au participat la concursul Congresul de informatică INFOKIDS 2017 unde au obţinut următoarele rezultate:
-Premiul I –secţiunea montaj film - Cozma Mateo (clasa a IX-a A)
-Menţiune - secţuinea de grafică – Mihăilescu Ştefan (clasa a XI-a B)
-Locul 4 -secţiunea siteuri web – Giurgi Dragoş (clasa a IX-a C).
D-na prof. Mihaela Copoţ a îndrumat-o pe eleva Gabriela Rusu din clasa a X-a B în realizarea materialelor pentru participarea la concursul naţional de postere ,,Fii inspirat!” organizat de UNOPA HIV-SIDA. Concursul de prezentări Power Point ,,Coşul cu fructe-coşul cu sănătate”, care s-a adresat elevilor de gimnaziu şi a avut drept scop conştientizarea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete, s-a desfăşurat pe 31 mai 2017 şi a fost organizat de doamna prof. Mihaela Copoţ.
În cadrul proiectului  ,,Învingători prin sport” s-au susţinut activităţi de promovare a unui stil de viaţă sănătos, activităţi coordonate de doamna prof. Marlena Neagu, cu implicarea profesorilor de biologie, chimie, fizică.
D-na prof. Sabina Savin şi d-nul prof. Ioan Crăciun au fost profesori evaluatori la faza locală a Olimpiadei de matematică (Piatra Neamţ/Făurei), desfăşurată pe 21 ianuarie 2017, iar d-na prof. Elena Humă a fost evaluator la Olimpiada locală de fizică.
D-na prof. Elena Humă a fost secretar în  Comisia judeţeană de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la unitățile de învățământ de stat din octombrie 2016.

6. Exemple de bune practici

În vederea susţinerii examenelor naţionale, s-au desfăşurat ore de pregătire suplimentară la matematică – prof. Cristian Pipirigeanu (clasa a VIII-a A), prof. Sabina Savin (clasa a VIII-a B), ore de pregătire a elevilor cu rezultate slabe, dar şi ore de pregătire în vederea participării la fazele locale ale Olimpiadelor şcolare (Matematică, TIC).
În procesul instructiv-educativ s-au utilizat calculatoarele şi video-proiectoarele cu care sunt dotate sălile de clasa şi laboratoarele existente. S-au utilizat manuale şi auxiliare curriculare autorizate.

Responsabil comisie metodică,
prof. Sabina Savin

Prima pagină | Ad Astra | Monografie | Contact | ©2008-2018 LPS Piatra Neamţ | ® Ave Design - Prof. Ana Vîrlan .... *13.01.2008